Κοιλιοπλαστική

Αποτέλεσμα μετά από κοιλιοπλαστική.