Κοιλιοπλαστική

Αποτέλεσμα μετά από επέμβαση κοιλιοπλαστικής.